Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Wójt Gminy Goleszów informuje, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Goleszów danych osobowych klientów jest Wójt Gminy Goleszów. Dane kontaktowe: 43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5, e mail: urzad@goleszow.pl, tel. 334790510.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Goleszów pełni Paulina Jochacy, tel. 334790510, e-mail: iod@goleszow.pl
  3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
  4. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe są strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Wójt Gminy Goleszów Państwa wniosek przekazał. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Gmina Goleszów zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez czas określony w tych przepisach w celu archiwizacji.
  6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. W większości przypadków przetwarzanie Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie