Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę Urząd Gminy Goleszów.

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Urząd Gminy Goleszów.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

 

Wstęp

Urząd Gminy Goleszów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://goleszow.pl .

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-09-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-04.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

:unavailableContent

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-09-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny:

Deklaracja sporządzona na podstawie samobadania.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Franekpromocja@goleszow.plKontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 334790510. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna Budynek Urzędu Gminy Goleszów przy ul. 1 Maja 5, w którym znajdują się: - Biuro Podawcze - parter bezpośrednio przy wejściu do budynku, - Kasa urzędu - parter, - Urząd Stanu Cywilnego w Goleszowie - parter, - Sekretariat Urzędu oraz biura Wójta Gminy i Zastępcy Wójta - biuro obsługi prawnej Urzędu i jednostek organizacyjnych; - biura komórek organizacyjnych: Sekretarza Gminy; Skarbnika Gminy; Referatu Finansów, Podatków i Opłat Lokalnych; Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; Referatu Organizacyjnego, Referatu Inwestycyjno-Komunalnego; Referatu Oświaty; Inspektora Ochrony Danych; Głównego specjalisty ds. gospodarki nieruchomościami, Referatu Promocji Gminy. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne (od ul. 1 Maja 5) oraz tyle nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. W budynku brak windy. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

Aplikacje mobilne

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie