Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030).

Szczegóły na temat konsultacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia  Aglomeracja Beskidzka: https://aglomeracjabeskidzka.eu/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-zintegrowanego-rozwoju

Konsultacje społeczne prowadzone są w dniach od 6 listopada 2023 r. do 1 grudnia 2023 r.

W ramach konsultacji odbędą się trzy otwarte spotkania konsultacyjne:

•   w dniu 15 listopada 2023 r. o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, 34-400 Żywiec

•   w dniu 20 listopada 2023 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

•   w dniu 1 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie składania opinii i uwag w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem wyłącznie formularza konsultacyjnego.

Strategia opracowana została na podstawie przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie polityki spójności UE na lata 2021-2027 (art. 29 rozporządzenia PE i Rady UE 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej oraz art. 34 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022, poz. 1079), stanowiąc fundament realizacji tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej.

Aglomeracja Beskidzka obejmuje obszar tzw. subregionu południowego województwa śląskiego, tj. powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała.

Spójność terytorialna, jest istotnym elementem polityki rozwoju UE wpływającym na zwiększenie konkurencyjności obszarów. Instrument ZIT jest narzędziem wspierającym wdrażanie strategii terytorialnych z wykorzystaniem możliwości finansowych, jakie dają nam Fundusze Europejskie. ZIT służą przede wszystkim wspieraniu rozwoju miast i obszarów z nimi funkcjonalnie powiązanych. Formuła ta umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przekłada się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, poznanie opinii i propozycji zmian projektu Strategii od mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz pozostałych interesariuszy z terenu Aglomeracji Beskidzkiej w zakresie opracowywanego dokumentu.

Projekt Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030) zostaje wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „AGLOMERACJA BESKIDZKA w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 15, na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na stronach internetowych samorządów wchodzących w jego skład.

Uwagi do projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030) można składać:

  • papierowo za pomocą formularza uwag w następujący sposób:
  1. dostarczając do siedziby Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „AGLOMERACJA BESKIDZKA”, ul. Cieszyńska 15, 43-300 Bielsko-Biała
  2. przesyłając pocztą na adres siedziby Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „AGLOMERACJA BESKIDZKA”, ul. Cieszyńska 15, 43-300 Bielsko-Biała
  • elektronicznie w następujący sposób:
  1. poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych https://ankieta.deltapartner.org.pl/aglomeracjabeskidzka_konsultacje
  2. poprzez przesłanie podpisanego skanu formularza na adres e-mail: biuro@aglomeracjabeskidzka.eu

Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem będą zamieszczone na stronie internetowej Aglomeracji Beskidzkiej www.aglomeracjabeskidzka.eu oraz na stronach internetowych gmin i powiatów wchodzących w skład Aglomeracji Beskidzkiej w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

Najbliższe imprezy i wydarzenia

13.05 2024

Emilia Foltyn - autorska wystawa prac plastycznych

godz. 9:00 do 21.06.2024 8:58
Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie
13.05 2024

Geografia w kredensie - Wiesława i Roman Macura

godz. 9:00 do 21.06.2024 9:01
Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie
Wszystkie imprezy

Panorama goleszowska

Czerwiec 2024

Przełom maja i czerwca to czas, kiedy nasza gmina tętni życiem, a kalendarz wydarzeń pęka w szwach od różnorodnych inicjatyw. W tym numerze zapraszamy do zapoznania się z relacjami z imprez, które odbywały się w ostatnim czasie, a były to m.in. gminne i powiatowe uroczystości strażackie, pikniki i festyny szkolne oraz sportowe, a także różnorodne zawody i konkursy. Nie brakuje również istotnych informacji i podpowiedzi urzędowych oraz zapowiedzi nadchodzących wydarzeń kulturalnych i sportowych. Na stronie 22. można zobaczyć uśmiechniętych ósmoklasistów, którzy właśnie opuszczają progi gminnych podstawówek. Niestety, musimy również wspomnieć o gwałtownej ulewie, która na początku czerwca wyrządziła znaczące szkody na terenie naszej gminy. Chcemy wyrazić naszą solidarność z poszkodowanymi mieszkańcami oraz podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc i wsparcie podczas tej trudnej sytuacji.
Redakcja

Archiwalne numery
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie