Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Świadczenie przysługuje osobom, które:

- pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej dwie kadencje, lecz nie mniej niż 8 lat (do tego okresu wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie wymienionej ustawy);

- osiągnęły wiek 60 lat – w przypadku kobiety, 65 lat - w przypadku mężczyzn;

- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł miesięcznie. Zgodnie z ustawą świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej (wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2023 r.).

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wójta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji oraz oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwa skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Świadczenie przyznaje jest w drodze decyzji i wypłaca je Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek o jego przyznanie.

Zaświadczenia do pobrania dostępne są w wersji edytowalnej w zakładce BIP Urzędu Gminy https://goleszow.bip.net.pl/?a=17677

Więcej informacji można uzyskać pod nr. telefonu 33 479 05 10 wew. 37.

Najbliższe imprezy i wydarzenia

15.02 2024

Wystawa prac plastycznych Martyny Michalik

godz. 7:00 do 15.03.2024
Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie
Wszystkie imprezy

Panorama goleszowska

Luty 2024

Zapraszamy do lektury aktualnego numeru "Panoramy Goleszowskiej". Wśród wielu istotnych dla mieszkańców informacji, zawiera on m.in. szczegółowe terminy rekrutacji do gminnych przedszkoli i szkół podstawowych. Uwadze Czytelników polecamy także podsumowanie wydarzeń, które odbyły się w ostatnich tygodniach, takich jak noworoczne spotkania seniorów, jak również wywiad podsumowujący pięcioletnią kadencję wójt gminy Goleszów. Ponadto, w bogatej fotorelacji prezentujemy rekordowy pod względem osiągniętego wyniku finansowego 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Goleszów. Zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach, zapowiadanych na łamach bieżącego numeru. 

Archiwalne numery
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie