Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Listopadowa sesja Rady Gminy

W pełnym składzie obradowała w środę, 29 listopada Rada Gminy Goleszów. Listopadowa sesja była 58. okazją do spotkania radnych, którzy w trakcie obrad przyjęli 15 uchwał oraz zapoznali się m.in. z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Goleszów w roku szkolnym 2022/2023.

W bloku uchwał, oprócz wprowadzania koniecznych zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz budżecie gminy Goleszów, głosowano nad uchwałami, które pojawiły się w programie sesji z uwagi na zbliżający się koniec roku. I tak oto radni zdecydowali o przyjęciu szeregu programów, które obowiązywać będą wraz z początkiem 2024 roku i dotyczyć będą m.in. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii; wspierania rodzin w gminie Goleszów, przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób jej doznających; pomocy dla mieszkańców gminy w zakresie dożywiania. Przyjęta została także uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania zasiłku na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu". W formie uchwały przyjęto także plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Goleszów, który obowiązywać będzie od 2024 do 2027 roku mając wpływ na lokalną politykę ekologiczną i energetyczną gminy oraz Plan Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+, który stanowić będzie m.in. podstawę do ubiegania się o dofinansowanie z funduszy europejskich na realizację nowych inwestycji dotyczących bezpośrednio także gminy Goleszów. Rada Gminy Goleszów przyjęła także dwie uchwały określające stawki podatku od nieruchomości oraz środków transportowych na rok 2024. 

Najbliższe imprezy i wydarzenia

15.02 2024

Wystawa prac plastycznych Martyny Michalik

godz. 7:00 do 15.03.2024
Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie
Wszystkie imprezy

Panorama goleszowska

Luty 2024

Zapraszamy do lektury aktualnego numeru "Panoramy Goleszowskiej". Wśród wielu istotnych dla mieszkańców informacji, zawiera on m.in. szczegółowe terminy rekrutacji do gminnych przedszkoli i szkół podstawowych. Uwadze Czytelników polecamy także podsumowanie wydarzeń, które odbyły się w ostatnich tygodniach, takich jak noworoczne spotkania seniorów, jak również wywiad podsumowujący pięcioletnią kadencję wójt gminy Goleszów. Ponadto, w bogatej fotorelacji prezentujemy rekordowy pod względem osiągniętego wyniku finansowego 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Goleszów. Zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach, zapowiadanych na łamach bieżącego numeru. 

Archiwalne numery
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie