Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej

PL | Tytuł projektu: Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_0001863

Cel projektu: Wspieranie rozwoju turystyki i odwiedzalności Śląska Cieszyńskiego poprzez stworzenie rekreacyjnej i edukacyjnej transgranicznej trasy turystycznej „Śladami rewolucji przemysłowej” z 4 ekspozycjami i zapleczem dla turystów.

Działania projektu:

1. Stworzenie transgranicznych ekspozycji i zaplecza dla turystów w:

  • nowym centrum Ogrody Tradycji w Jasienicy (PL)
  • wyremontowanym gospodarstwie nr 78 w Nýdku (CZ)
  • zrewitalizowanym obiekcie z piecami do wypalania wapna w Vendryni (CZ)
  • zmodernizowanym gminnym ośrodku kultury w Goleszowie (PL)

2. Stworzenie i promocja wspólnego produktu turystycznego - gry geolokacyjnej „Śladami rewolucji przemysłowej” łączącej 4 ekspozycje

Partnerzy projektu: Jasienica ( www.jasienica.pl ), Nýdek ( www.nydek.cz ),
                               Vendryně ( www.vendryne.cz ), Goleszów ( www.goleszow.pl )
Projekt  jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

 

CZ |  Název projektu: Život a práce na Těšínském Slezsku v době průmyslové revoluce

Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_0001863

Cil projektu: Podpořit rozvoj cestovnίho ruchu a návštĕvnosti Tĕšίnského Slezska vytvořenim zážitkové a poznávacί přeshraničnί turistiské trasy „Po stopách průmyslové revoluce” se 4 expozicemi a zázemim pro návštĕvnίky.

Projektové aktivity:

 

1. Vytvoření přeshraničních expozic a zázemí pro turisty v/ve:

  • novém centru Zahrada tradic v Jasienici (PL)
  • zrekonstruované usedlosti čp. 78 v Nýdku (CZ)
  • revitalizovaném areálu vápenných pecí ve Vendryni (CZ)
  • zmodernizovaném obecním středisku kultury v Goleszowie (PL)

2. Vytvoření a propagace společného turistického produktu – geolokační hry „Po stopách průmyslové revoluce“, propojující 4 expozice

Partneři projektu: Jasienica ( www.jasienica.pl ), Nýdek ( www.nydek.cz ),
                             Vendryně ( www.vendryne.cz ), Goleszów (www.goleszow.pl)
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

 

Budżet: 895 322,55 EUR | Rozpočet: 895 322,55 EUR

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Informację na jego temat można znaleźć również na stronach:

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie