Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Ważne informacje - jakość powietrza

Wszelkie przypadki naruszeń dotyczących ochrony powietrza mieszkańcy mogą zgłaszać do Urzędu Gminy w Goleszowie, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów:
- osobiście w pokoju nr 2, 
- pisemnie na adres Urzędu Gminy w Goleszowie,
- mailowo na adres ros@goleszow.pl,
- telefonicznie pod numerem 33 4790510 wew. 36, 32 lub 28.

Zgłoszenie powinno zawierać minimum wskazanie adresu nieruchomości, której dotyczy naruszenie. Naruszenie może obejmować:
- podejrzenie spalania odpadów, 
- podejrzenie spalania paliwa niewłaściwej jakości lub paliwa niedopuszczonego do wykorzystywania,
- podejrzenie korzystania ze źródła ogrzewania niezgodnie z przepisami tzw. uchwały antysmogowej,
- spalanie pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi na terenach zabudowanych, 
- podejrzenie korzystania z kominka podczas poziomu III ostrzegania.

Zgodnie z uchwałą antysmogową obowiązującą na obszarze województwa śląskiego:
- do końca 2021 roku należało wymienić kotły na paliwo stałe bez tabliczek znamionowych oraz kotły wyprodukowane do 2006 r.,
- do końca 2022 roku należało wymienić kominek, piecokuchnię, trzon kuchenny, kozę, kuchnię węglową itp. na urządzenie spełniające wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015 roku, chyba, że osiągają one sprawność cieplną min. 80 % lub posiadają urządzenie do redukcji emisji pyłu (odpowiednie filtry),
- do końca 2023 roku należało wymienić kotły na paliwo stałe wyprodukowane w latach 2007 - 2012,
- do końca 2025 roku należy wymienić kotły wyprodukowane w latach 2013 - 31.08.2017 roku,
- do końca 2027 roku należy wymienić kotły na paliwo stałe klasy 3 lub 4 - według normy PN-EN 303-5:2021.
 
Rodzaje instalacji, dla których na terenie województwa śląskiego wprowadzono ograniczenia i zakazy w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli:

- dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub
- wydzielają ciepło lub
- wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.

W instalacjach wskazanych powyżej zakazuje się stosowania:
- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
- paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
- biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %."

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie