Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

Szanowi Państwo, w załączeniu zamieszczamy sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 wraz zarządzeniem w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w jego treści.

 
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie