Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goleszów

Szanowni Państwo, w załączeniu znajduje się sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów, ogłoszonych zarządzeniem nr 0050.27.2019 z dnia 12 lutego 2019 r., w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie  zasad  udzielania  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  kosztów  usunięcia  i unieszkodliwienia  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goleszów.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie