Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczacych projektu uchwały _ inicjatywa lokalna

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 28 lipca 2011 roku do 9 sierpnia 2011 roku

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.goleszow.pl w zakładce Ogłoszenia/Konsultacje społeczne oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Ogłoszenie o konsultacjach wywieszono również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Goleszów.
W ogłoszeniu wskazano sposób, miejsce i termin zgłaszania opinii oraz osobę udzielającą wyjaśnień.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii.

Zgodnie z § 1 ust. 6 uchwały nr XLIII/345/10 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego konsultacje uważa się za przeprowadzone również w przypadku braku zgłoszonych opinii.

Goleszów, dnia 10 sierpnia 2011 roku

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie