Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Projektu budżetu Gminy Goleszów na rok 2011

Sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji społecznych
dotyczących Projektu budżetu Gminy Goleszów na rok 2011.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 26 listopada 2010 roku do 7 grudnia 2010 roku w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat Projektu budżetu Gminy Goleszów na rok 2011 w części dotyczącej organizacji pozarządowych.
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.goleszow.pl w zakładce Ogłoszenia/Konsultacje społeczne oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Ogłoszenie o konsultacjach wywieszono również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Goleszów. W ogłoszeniu wskazano sposób, miejsce i termin zgłaszania opinii oraz osobę udzielającą wyjaśnień.
W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii.
Zgodnie z § 1 ust. 6 uchwały nr XLIII/345/10 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego konsultacje uważa się za przeprowadzone również w przypadku braku zgłoszonych opinii.

Goleszów, dnia 8 grudnia 2010 roku.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie