Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy z organizacjami na rok 2016

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie