Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54

Gmina Goleszów otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54”.

Projekt objęty jest współfinansowaniem środkami Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałanie: wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji.

Efekt ekologiczny:
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych : 26,79 tony równoważnika CO2/rok,
- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów : 450,00 GJ/rok.

Efekt rzeczowy:
- liczba gospodarstw z lepszą klasą zużycia energii – 22 gospodarstwa domowe,
- liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 2 sztuki,
- powierzchnia użytkowa budynków podanych termomodernizacji (ustalona metodologią przyjętą w audycie ex ante)– 756,4 m².

Koszt całkowity projektu: 665 091,25 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 609 075,23 PLN
Wnioskowane dofinansowanie: 517 713,94 PLN stanowiące 85 % wydatków kwalifikowanych.

Zakończenie rzeczowej realizacji projektu planowane jest na 31.03.2023 r.

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Gmina Goleszów, jako beneficjent projektu pn. „Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54”, realizowanego przy udziale dofinansowania środkami pomocowymi z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z powyższego Programu. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza umieszczonego na stronie internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci  lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl 
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie