Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte dzieci i nauczyciele z Przedszkola Publicznego w Goleszowie z oddziałami zamiejscowymi w Bażanowicach, Cisownicy, Dzięgielowie. Placówka zostanie doposażona w sprzęt i pomoce do zajęć z dziećmi z niepełnosprawnościami. Zakłada się wprowadzenie dodatkowej oferty zajęć specjalnych dla 10 dzieci z Przedszkola Publicznego, które na celu mają wyrównać szanse edukacyjne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami, tj. zajęcia logopedyczne, zajęcia z terapii pedagogicznej, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne oraz z gimnastyki korekcyjnej.

Kompleksowość działań przewidzianych projekcie w zakresie pracy z dziećmi z indywidualnymi potrzebami będzie zapewniona poprzez umożliwienie 7 nauczycielom wychowania przedszkolnego podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Nabywane przez nich  kompetencje i kwalifikacje będą wykorzystywane w trakcie zajęć z młodymi uczestnikami.

Nabór wśród podopiecznych przedszkola zaplanowany został na wrzesień 2021 r.  i w jej ramach zostaną zrekrutowani uczestnicy na zajęcia w roku szkolnym 2021/2022. Wybór kadry dydaktycznej, która będzie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych odbędzie się w marcu 2021 r.

Zaproponowane wsparcie jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i deficyty, a realizacja projektu pozwoli na poprawę poziomu edukacji przedszkolnej. Przedsięwzięcie przyczyni się do indywidualizacji wsparcia, co podniesie jakość kształcenia, a w perspektywie poprawi wyniki nauczania także na dalszych etapach edukacji.

Całkowita wartość projektu wynosi 186 268,57 zł (w tym 158 328,28 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego). Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie od  1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Projekt „Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach poddziałania 11.1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie