Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

W dniu 1 lipca 2020 r. weszła w życie uchwała Rady Gminy Goleszów z dnia 20.05.2020 r. nr 0007.37.2020 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty.

Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny w wysokości:

 - 180,00 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

 - 720,00 zł za rok, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Opłatę uiszcza się z „góry” na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie urzędu w terminie do 31 października danego roku.

 
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie