Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
23 kwietnia 2015 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa.
Tytuł zadania publicznego: Aktywne spędzanie czasu wolnego – nordic walking w Dzięgielowie.
Rodzaj zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki
i krajoznawstwa.
Termin realizacji zadania: od 05.05.2015 do 17.07.2015
Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 1 000,00 złotych (tysiąc złotych)

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące publikowanej oferty. Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43 – 440 Goleszów lub drogą elektroniczną na e-mail urzad@goleszow.pl

Wójt Gminy Goleszów

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie