Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Nabór wniosków do Goleszowskiego Bonu Żłobkowego

Bon Żłobkowy jest formą świadczenia pieniężnego na rzecz rodzin z gminy Goleszów i ma na celu częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, a także wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani. Jego wprowadzenie to spora zmiana w systemie dopłat do opieki nad dziećmi w gminie Goleszów, który dotychczas obejmował jedynie dzieci uczęszczające do publicznych żłobków. Od sierpnia 2021 roku, zinicjatwywy Wójta Gminy Goleszów Sylwii Cieślar, wprowadzono zmiany obejmujące usunięcie kryterium dochodowego, dzięki czemu większa liczba rodziców dzieci do 3. roku życia będzie mogła skorzystać ze świadczenia. 

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY GOLESZOWSKIEGO BONU ŻŁOBKOWEGO:

- świadczenie przysługuje rodzicom dzieci w wieku do lat 3, mieszkającym na terenie gminy Goleszów, którzy są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową i w ramach zapewnienia opieki nad swoim dzieckiem zawarli umowę z publicznym lub niepublicznym żłobkiem, klubem dziecięcym, punktem opieki dziennej lub nianią. Świadczenie przysługuje również rodzicom, którzy między innymi z powodu ciężkiej choroby lub niepełnosprawności, kontynuowania nauki w systemie dziennym, odbywania stażu lub szkolenia zawodowego nie są zatrudnieni i nie wykonują pracy zarobkowej;
- maksymalna wartość bonu żłobkowego wynosić będzie 400 zł miesięcznie;
- pomoc będzie przyznawana w oparciu o dochód rodziny dziecka w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który będzie on przysługiwać;
- Goleszowski Bon Żłobkowy będzie przyznawany na wniosek rodzica na okres od 1 września do 31 sierpnia następnego roku;
- przed złożeniem wniosku należy zawrzeć umowę o świadczenie opieki nad dzieckiem do lat 3;

Wnioski o przyznanie Goleszowskiego Bonu Żłobkowego na nowy rok szkolny można składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, za pośrednictwem poczty, bądź przesłać na adres skrytki e-puap: /pq063jb1lc/skrytka

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty Urzędu Gminy Goleszów (1 Maja 5, Goleszów), telefonicznie pod numerem telefonu: 33 4790510 wew. 43, oraz mailowo: oswiata@goleszow.pl.

Wniosek, regulamin Goleszowskiego Bonu Żłobkowego wraz z uchwałą Rady Gminy Goleszów o jego wprowadzeniu można pobrać poniżej pod niniejszą informacją oraz można je otrzymać w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Goleszów (ul. 1 Maja 5).

Uchwała w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego na rzecz rodziny "Goleszowski Bon Żłobkowy"

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie