Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Nabór do komisji konkursowej

Zarządzenie nr 0050.50.2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie