Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"
ul. 1 Maja 1, Goleszów

Skład zarządu
Prezes: Zbigniew Kohut
Wiceprezes: Anna Stanieczek 
Skarbnik: Przemysław Konecki
Członek zarządu: Agata Stefanik
Członek zarządu: Barbara Żmija

Email: orlik.goleszow@op.pl
Nr. rejestru: 11/UKS
Forma prawna: stowarzyszenie

Cele organizacji:

 • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparcoi o mozliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
 • angażowanie wszystkich uczniów do rożnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 • uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 • organizowanie zajęć sportowych dlla dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 • organizowanie dzieciom i młodzieży rożnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
 • czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków,
 • prowadzenie odpłatnego i nieodpłatnego szkolenia dzici i młodzieży w róznych dyscyplinach sportowych, w oparciu o dostępną dla Klubu bazę sportową,
 • nawiązywanie współpracy ze sponsorami,
 • organizowanie konkursów oraz obozów szkoleniowych dla zawodników.
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie