Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goleszów

Szanowni Państwo, zapraszamy organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie  zasad  udzielania  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  kosztów  usunięcia  i unieszkodliwienia  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goleszów.
Konsultacje rozpoczną się 15 lutego 2019 r., a zakończą 22 lutego 2019 r.
Opinie  należy zgłaszać  pisemnie  poprzez  przesłanie  na  adres  Urzędu  Gminy  Goleszów,  ul.  1 Maja  5,  43- 440 Goleszów,  złożenie  w sekretariacie  w godzinach  pracy  urzędu  lub  przesłanie  na  adres  poczty  elektronicznej: urzad@goleszow.pl.

Z konsultowaną uchwałą można zapoznać się TUTAJ.

 
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie