Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

ZARZĄDZENIE NR 0050.208.2023 WÓJTA GMINY GOLESZÓW
z dnia 6 listopada 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024


Na podstawie przepisów art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz 571) zarządzam co następuje:


§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, w celu poznania opinii o Programie.


§ 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2024, stanowiący załącznik do zarządzenia.


§ 3. Konsultacje rozpoczną się 8 listopada 2023 r. a zakończą 15 listopada 2023 r.


§ 4. Opinie należy zgłaszać pisemnie poprzez:
1) przesłanie drogą pocztową do Urzędu Gminy Goleszów, na adres: ul. 1 Maja 5, 43 - 440 Goleszów;
2) przesłanie na adres poczty internetowej: urzad@goleszow.pl ;
3) złożenie w biurze podawczym Urzędu Gminy Goleszów.


§ 5. Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i przebiegu konsultacji udziela Kierownik Referatu Promocji Gminy Urzędu Gminy Goleszów Tomasz Lenkiewicz, tel. 33 4790510 wew. 44, mail: promocja@goleszow.pl.


§ 6. Ogłoszenie, o którym mowa w §1, podlega publikacji od dnia 7 listopada 2023 r. do dnia 14 listopada 2023 r.:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej (www.goleszow.bip.net.pl);
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5.


§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji Gminy Goleszów Urzędu Gminy Goleszów.


§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie