Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleszów na lata 2020 – 2030

Wójt Gminy Goleszów
zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleszów na lata 2020 – 2030.

Zgodnie z art. 6 ust. 2-9, art. 7 ust. 3, art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777 z późń. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póź. zm.), Wójt Gminy Goleszów informuje, że w dniach od 14.05.2021 r. do 07.06.2021 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleszów na lata 2020 – 2030.
KONSULTACJE PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ W NASTĘPUJĄCYCH FORMACH:
1) zbierania uwag z wykorzystaniem formularza elektronicznego umieszczonego na stronie podmiotowej Goleszów w Biuletynie Informacji Publicznej, który należy przesłać na adres urzad@goleszow.pl lub złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Goleszów.
2) zbieranie uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej Urzędu Gminy Goleszów
W ramach konsultacji społecznych odbędzie się spotkanie konsultacyjne, podczas którego omówiony zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleszów na lata 2020 – 2030.
Spotkanie zaplanowano na dzień 02.06.2021 r. na godzinę 15.00.
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleszów na lata 2020 – 2030 dostępny jest na stronie Gminy Goleszów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy Goleszów, w terminie od dnia 14.05.2021 r. do 07.06.2021 r.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

 

link do spotkania 02.06.2021 r. godz. 15.00

Formularz konsultacyjny

link do formularza konsultacyjnego

Projekt dokumentu GPR

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie