Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Komunikat ws. zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych w Gminie Goleszów od 1 sierpnia 2022 roku

W dniu 1 sierpnia 2022 roku weszła w życie uchwała Rady Gminy Goleszów z dnia 25 maja 2022 roku nr 0007.50.2022 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Wobec powyższego informujemy, że w Gminie Goleszów od 1 sierpnia 2022 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi:

  • 35,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Stawka podwyższona za niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych wynosi:

  • 140,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Od 1 sierpnia 2022 roku zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi:

  • 5 zł od osoby na miesiąc.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Goleszów z dnia 26.06.2019 roku nr 0007.48.2021 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę uiszcza się z „dołu” na indywidualny numer rachunku bankowego lub w  kasie urzędu raz
na kwartał w następujących terminach:

za I kwartał     -           (styczeń, luty, marzec)                      -           do 31 marca,

za II kwartał    -           (kwiecień, maj, czerwiec)                  -           do 30 czerwca,

za III kwartał   -           (lipiec, sierpień, wrzesień)                 -           do 30 września,

za IV kwartał   -           (październik, listopad, grudzień)        -           do 31 grudnia.

Płatności można dokonywać również miesięcznie.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie