Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

MONITORING WIZYJNY – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) - informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego jest Wójt Gminy Goleszów z siedzibą przy ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów.
  334790510, e-mail: urzad@goleszow.pl
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@goleszow.pl
 3. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit e) RODO - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym.
 4. Monitoring wizyjny rejestruje obraz:
 • wewnątrz budynku urzędu przy ul. 1 Maja 5 (parter, półpiętro), a także terenu przyległego do budynku (wejście główne do urzędu, wejście od tyłu budynku, parking za budynkiem urzędu);
 • parkingu obok urzędu oraz placu z fontanną przy ul. 1 Maja w Goleszowie;
 • terenu przyległego do budynku urzędu przy ul. Zakładowej 12 (brama, plac przed wejściem głównym do budynku, teren wokół garaży).

Przedmiotowy monitoring obejmuje zapis tylko danych z wizji.

 1. Zapis z monitoringu może zostać udostępniony właściwym organom w zakresie realizowanych przez nie zadań ustawowych, a także osobom, które wykażą interes prawny w uzyskaniu dostępu do nagrań i złożą stosowny wniosek o udostępnienie/zabezpieczenie kopii nagrania.
 2. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni od dnia nagrania, a następnie ulegają samoczynnemu zniszczeniu przez nadpisanie. W przypadku, gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu nagrania są zabezpieczone i przechowywane do momentu prawomocnego zakończenia postępowania.
 3. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia w przetwarzaniu danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (uodo.gov.pl), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679 (RODO).
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie