Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Kisielów

Liczba mieszkańców (stan na 30.06.2023 r.) - 718

Pierwsze wzmianki o Kisielowie pochodzą z 1434 roku, kiedy to Książę Przemek nadał prawa zwierzchnictwa nad wsią Jaśkowi z Kisielowa. Kolejne lata przynosiły zmiany zwierzchników i właścicieli, wśród których byli m.in. w 1678 r. Jędrzej Skoczowski z Wilamowic, w roku 1676 Jan i Jędrzej Goczałkowiccy oraz Wacław Jan Skoczowski z Wilamowic.  Anna Lubowska z domu Pszczyńska w 1686 roku sprzedała część Kisielowa Joachimowi Marklowskiemu, a w 1692 r. Elżbieta Katarzyna Pielgrzymowska z Trzaskowic sprzedała go Janowi Czmerda z Iskrzyczyna.

Jak podają zapisy kościelne w 1447 r. wieś posiadała własny kościół parafialny, który spłonął w XVI w. Akty wizytacyjne Kurii wrocławskiej z lat 1652, 1679 i 1688 wspominają o drewnianym kościółku protestanckim nieznanego wezwania spalonym około 1700 r. W roku 1704 Kisielów wszedł w posiadanie Jana Kazimierza Celesty. Dwa lata później rozpoczęto budowę drewnianego kościoła katolickiego p.w. Najświętszej Marii Panny, postawionym prawdopodobnie na pogorzelisku starej kaplicy protestanckiej. Po śmierci Jana Kazimierza wieś przeszła w ręce jego syna Jana Rudolfa, który w 1723 r. odsprzedał ją swemu bratu Karolowi Wacławowi. Karol Wacław - cesarski podkomorzy cieszyński, marszałek koronny i radca sądu krajowego - w 1748 r. został mianowany baronem za zasługi w wojnach śląskich z Prusami. W 1793 roku, po 90 latach posiadania, baron sprzedał Kisielów Komorze Cieszyńskiej, która objęła patronat nad wsią na kolejne 135 lat. Do najważniejszego wydarzenia z tego okresu należy zaliczyć fakt rozpoczęcia, w 1898 roku, prac przygotowawczych do wybudowania szkoły.

Na początku XX wieku wieś liczyła już 43 numery i 360 mieszkańców, jak odnotowano w prowadzonej przez Pawła Klajska, kronice wsi. 1 października 1904 roku została w końcu otwarta szkoła powszechna, do której uczęszczało wówczas 67 dzieci.

Rok 1907 zapisał się w dziejach wsi wielkim pożarem, który strawił dużą część drewnianego Kisielowa wraz z drewnianym kościołem. Mimo, iż zaraz po pożodze zbierano datki i organizowano zbiórki materiałów, jego odbudowa rozpoczęła się dopiero w  1934 roku, głównie dzięki staraniom księdza Brzuski, natomiast sam główny ołtarz udało się postawić w roku 1937. Dzień pożaru przyniósł jednak mieszkańcom zmiany - spalone zabudowania zastąpiono murowanymi, a szkoła zaczęła pełnić funkcję centrum kulturalnego wsi. Rok później zawiązały się dwa komitety cmentarne: katolicki i protestancki, a w 1909 roku powstały obok siebie dwa cmentarze rozdzielone drogą, każdy ze specjalnie zamówionym krzyżem.

5 maja 1914 roku, mając na uwadze często powtarzające się w okolicy pożary, zakupiono sikawkę i założono w Kisielowie Ochotniczą Straż Pożarną. Wstąpili do niej wszyscy młodsi gospodarze i młodzież do lat 20. Pomimo działań wojennych (walki rozgrywały się tuż pod Kisielowem), udało się mieszkańcom wybudować w roku 1920 strażnicę z napisem "W jedności siła". W latach 1920-1930 nastąpiła parcelacja gruntów i uwłaszczenia, które przyniosły wsi dalszy rozwój. W 1923 roku było już tutaj 77 numerów.

Okres II wojny światowej to kolejne zniszczenia kościoła katolickiego – zniszczona wieża, uszkodzony dach i wybite wszystkie szyby.  Zaraz po ustaniu działań wojennych mieszkańcy sami  odremontowali świątynię. 

W 1946 roku powołany został komitet rozbudowy szkoły, gdyż postanowiono powiększyć budynek o jedno piętro, a 9 listopada 1947 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku.

We wsi nie rozwinął się przemysł, a wiele gospodarstw nadal prowadzi małe hodowle zwierząt gospodarskich i ptactwa lub zajmuje się gospodarką rolną. Powoli jednak Kisielów stara się zmienić swój wizerunek typowo rolniczej wsi na miejscowość turystyczno-rekreacyjno-sportową.

W latach 2002-2004 Kisielów wziął udział w Programie Pilotażowym "Odnowa Wsi Śląskiej" i był uczestnikiem Śląskiego Programu Odnowy Wsi organizowanego wspólnie przez Samorząd Województwa Śląskiego oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów.

W 2009 roku nastąpiła konsekracja kościoła filialnego (w XVII w. Parafia w Kisielowie stała się filią kościoła cieszyńskiego, a od roku 1784 - filią parafii w Ogrodzonej) p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Hasło promocyjne wsi "Kisielów - Oknem na Beskidy" ma zwrócić uwagę na fakt, że z wielu miejsc wsi roztaczają się wspaniałe widoki na okoliczne wzgórza i dalej położone partie Beskidów. Na urok wsi składa się także estetyczne i staranne utrzymanie terenów i obiektów publicznych, zawsze uporządkowanych i zadbanych. Również sami mieszkańcy bardzo dbają o swoje przydomowe ogrody, utrzymane zarówno w sposób tradycyjny, jak i nowoczesny. Starania o piękne obejścia pozostają zauważane i doceniane,  wiele z nich zajmuje czołowe miejsca w corocznym konkursie "Gmina Goleszów w kwiatach i zieleni" na najpiękniejszy przydomowy ogród Gminy Goleszów. Mieszkańcy chętnie biorą też udział w pracach społecznych dążących do upiększenia swojej wsi, pomagają przy organizowaniu wielu imprez kulturalno-sportowych a funkcję centrum kulturalnego obecnie pełni świetlica w odremontowanym i rozbudowanym budynku OSP.

Dzięki swojemu położeniu, na przecięciu dróg, Kisielów może pełnić doskonałą rolę „bazy wypadowej” do pieszych czy rowerowych wędrówek po terenie całej gminy, m.in. do rezerwatu przyrody na górze Tuł , starego kamieniołomu na Jasieniowej, ku ośrodkowi sportów lotniczych na górze Chełm, zbiornikowi wodnemu "Ton", miasteczku pszczelemu i zespołowi zamkowemu w Dzięgielowie. Samochodem można wybrać się do pobliskich kurortów Wisły i Ustronia. W samym Kisielowie na pewno warto zwiedzić Skansen Staroci i kościoły. Z naturalnych cieków wodnych występują 3 potoki – Kisielówka, Głębuczek i Rakowiec oraz nieduży odcinek rzeki Bładnicy, stanowiący granicę z gminą Skoczów.

Do cyklicznych imprez należą:
 

  • Dzień Odnowy Wsi połączony z festynem,
  • Święto Strażaka połączone z nabożeństwami ekumenicznymi,
  • Dzień Dziecka wraz z imprezami dla całych rodzin,
  • Otwarte Mistrzostwa Kisielowa w biegach narciarskich.

     

Tekst: Aleksandra  Nowak

Materiały źródłowe:

„Gmina Goleszów”, folder reklamowy, wyd. Urząd Gminy w Goleszowie
K.Wisełka „o trzech małych szkołach: Godziszów – Kozakowice - Kisielów”, „Kalendarz Goleszowski” 2002, str.63 i nast.
J. Gawłowski, „O herbach sołectw goleszowskiej gminy”, „Kalendarz Goleszowski” 2002, str.59 i nast.
http://www.kisielow.pl/dz1_o_kisielowie.php
http://www.kisielow.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=38

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie