Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 

Informacja o terminach złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888 z późn. zm.)  pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie  14 dni od zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi deklarację zmiany należy złożyć w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. 

 

Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Urzędu Gminy Goleszów

 


Dodał Krystian Grzybek
 
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT