Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji za 2013 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) Gmina Goleszów informuje, że w roku 2013 zostały osiągnięte następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:
- poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 144,6 %,
- poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100 %,
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 1,8 %.
W/w poziomy recyklingu oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania obliczono na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów :
- rozporządzenie ministra środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 645),
- rozporządzenie ministra środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r. poz. 676).
W roku 2013 wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zostały osiągnięte.
Zebrane z nieruchomości zamieszkałych zmieszane odpady komunalne kierowano do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania, zlokalizowanej przy ul. Szybowej 44, 44-194 Knurów, własności PPHU ”KOMART” Sp. z o.o. ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów natomiast zebrane odpady zielone kierowano do kompostowni zlokalizowanej przy ul. Rycerskiej 101, 44-251 Rybnik, własności „BEST-EKO” Sp. z o.o. ul. Gwarków 1 , 44-240 Żory.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie