Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

2001 - Janusz Gabryś

Janusz Gabryś

Uzasadnienie wyboru laureata "Srebrnej Cieszynianki" – Załącznik nr 2 do Uchwały nr 58/II/01 Zarządu Gminy w Goleszowie z dnia 13 września 2001 r.:

Pan Janusz Gabryś po ukończeniu Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Cieszynie w 1952 r. rozpoczął pracę zawodową w Cieszyńskich Zakładach Silników Elektrycznych M-2 w Cieszynie (później "Celma").
W roku 1954 rozpoczął studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, które ukończył zdając na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym w 1960 r. magisterski egzamin dyplomowy.
W dniu 1 czerwca 1960 r. rozpoczął ponownie pracę w Fabryce Maszyn Elektrycznych "Celma" w Cieszynie na stanowisku głównego mechanika, a następnie w 1968 r. został Zastępcą Dyrektora ds. Inwestycji.
W 1975 r. oddano do eksploatacji zakład w Goleszowie o zdolności produkcyjnej 430 tys. sztuk elektronarzędzi produkowanych w oparciu o licencję Boscha, który zapewnił 1000 miejsc pracy, głównie dla mieszkańców naszej gminy i najbliższej okolicy.

Dzięki jego staraniom oraz osobistemu zaangażowaniu wykonano na koszt inwestora szereg kosztownych zadań infrastrukturalnych na rzecz gminy, a w tym m.in.:
- nowa magistralę wodociągową z sieci Pogórze – Cieszyn (od Kisielowa) wraz z obiektami towarzyszącymi o przepustowości uwzględniającej nie tylko potrzeby budowanego zakładu, ale także perspektywiczne zapotrzebowanie na wodę pitną przez mieszkańców Goleszowa i okolicy. Z tej magistrali korzystały już komitety wodociągowania Goleszowa, Kozakowic, Równi i Cisownicy,
- zmodernizowano drogi, wybudowano dwa nowe mosty, dokonano regulacji potoków Radoń i Podłączanka oraz wiele innych zadań.

W zakładzie w Goleszowie Pan Janusz Gabryś pełnił funkcje głównego inżyniera, a później kierownika zakładu. W roku 1997 przeszedł na emeryturę.

Niezależnie od działalności na rzecz gminy i pracy zawodowej podkreślić należy także inne sfery jego zaangażowania, a w tym m.in.:
- w roku 1985 powołany został pod jego przewodnictwem Komitet Gazyfikacji Wsi Goleszów, który na koszt mieszkańców doprowadził w latach 1986 – 1990 do całkowitego zgazyfikowania wsi,
- był inicjatorem nawiązania partnerskiej współpracy z gminą Reiskirchen w Niemczech. Umowa partnerska została podpisana w Goleszowie w dniu 22 sierpnia 1997 r.,
- był i nadal jest działaczem Ochotniczej Straży Pożarnej. W roku 1961 doprowadził do zorganizowania jednostki OSP przy ZEM "Celma" w Cieszynie, której został pierwszym prezesem i pełnił tą funkcje przez 25 lat. Po przejściu do zakładu w Goleszowie został tam również wybrany prezesem OSP tego zakładu i pełnił tą funkcję przez kolejne 11 lat. Po przejściu na emeryturę został wybrany Honorowym Prezesem OSP przy zakładzie w Goleszowie.
W roku 1973 wybrany został radnym ówczesnej Powiatowej Rady Narodowej w Cieszynie, a po reorganizacji administracji państwowej (likwidacja powiatów) od lipca 1975 – 1977 r. był radnym Gminnej Rady Narodowej w Goleszowie. Ponownie został wybrany radnym GRN w Goleszowie w czerwcu 1988 r. i pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rozwoju do 1990 r. - tj. do wyborów przeprowadzonych w wyniku zmian ustrojowych państwa.
Otrzymując duże poparcie mieszkańców, został wybrany radnym Rady Gminy w Goleszowie na pierwszą, drugą i obecna kadencję. Rada Gminy w roku 1990 powierzyła mu funkcję Przewodniczącego, którą pełni do dzisiaj.

W uznaniu zasług przyznano Panu Januszowi Gabrysiowi wiele odznaczeń, m.in.:

- Złota Odznaka „Zasłużony dla Rozwoju Województwa Katowickiego” – 1969 r.,
- Złoty Krzyż Zasługi – 1976 r.,
- Brązowy, Srebrny i Złoty Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” – 1980 r., 1985 r. i 1987 r.,
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1985 r.,
- Odznaka „Za zasługi dla Województwa Bielskiego” – 1988 r.

Działalność Pana Janusza Gabrysia na rzecz dobra gminy i jej mieszkańców oraz aktywne rozwijanie idei samorządności zasługuje na wyróżnienie „Srebrną Cieszynianką 2001”.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie