Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

1998 - Jan Sztwiertnia

Jan Sztwiertnia

Uzasadnienie wyboru laureata "Srebrnej Cieszynianki" - Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Gminy nr 66/II/98 z dnia 13.10.1998 r.:

Jan Sztwiertnia podczas swojej pracy zawodowej w przemyśle meblarskim wykazywał sie dużą wiedzą zawodową, predyspozycjami kierowniczymi, zdolnościami organizatorskimi. Osiągał bardzo dobre wyniki w pracy zawodowej, w kierowaniu i w kontaktach z załogą, energiczny i konsekwentny w działaniu.
To m.in. spowodowało, że Wojewoda Bielski Stanisław Łuczkiewicz powołał go z dniem 15 kwietnia 1982 r. na stanowisko Naczelnika Gminy w Goleszowie, która to funkcję sprawowal do dnia wyborow nowych władz samorzadowych w czerwcu 1990 r. W tym czasie, dzieki ogromnemu zaangażowaniu społeczeństwa, Gmina Goleszów została w całości zgazyfikowana, ponadto z jego inicjatywy i przy poprciu społeczeństwa wykonano wiele prac w czynie społecznym, jak. np. rozbudowano Szkołe Podstawową w Cisownicy oraz remizy OSP w Goleszowie i w Kisielowie.

Od 1984 r. sprawował funkcję  prezesa Zarzadu Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych w Goleszowie. Swoją działalnością przyczynil się do podniesienia sprawności bojowej i organizacyjnej OSP, za co został odznaczony najwyższym odznaczeniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
W czerwcu 1900 r., już w nowym systemie administracyjnym, zostal wybrany przez Radę Gminy w Goleszowie na stanowisko Wójta Gminy i delegata do Sejmiku Samorządowego Województwa Bielskiego. W Sejmiku zostaje  z kolei wybrany na Zastepcę Przewodniczacego Prezydium Sejmiku. Ponownie wygrywa wybory na Wójta Gminy w drugiej kadencji samorzadowej  w 1994 r. i pełni tę funkcje aż do 2001 r.,  będąc zarazem od 1994r. Marszałkiem Sejmiku. W 2001 r. zostaje wybrany posłem na Sejm RP (przyp. red. - T.J.)
Podczas jego rządów gmina została stelefonizowana, w części zwodociagowana, wybudowano oczyszczalnię ścieków w Cisownicy oraz 7 km kolektora ściekowego.
Powstał również kryty basen przy szkole w Cisownicy, rozpoczeto budowę remiz OSP w Cisownicy i Godziszowie, realizowane były remonty kapitalne szkół i Domu Kultury w Goleszowie, stan dróg gminnych z roku na rok stawał się coraz lepszy.
Jako Marszałek Sejmiku Województwa Bielskiego wpłynął na to, że Sejmik Bielski był jednym z najlepiej dzialających w kraju na rzecz samorządów gmin.
Z jego inicjatywy powstało w 1995 r. Porozumienie Sejmików Polski Południowej, które zajmowało się m.in. rozbudową infrastruktury przygranicznej, ochroną środowiska, poprawą stanu dróg w Polsce południowej, wspólpracą transgraniczną. Miał duży wpływ na wybudowanie i otwarcie międzynarodowego przejścia granicznego w Lesznej Górnej. Również z inicjatywy Marszałka Sejmiku powstało Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni w Województwie Bielskim. Ja Sztwiertnia aktywnie działał na rzecz reformy samorządowej kraju, a w szczegolności przyczynił się do włączenia Śląska Cieszyńskiego do województwa śląskiego.
Jan Sztwiertnia pełni również funkcje w Związku Komunalnym Ziemi Cieszyńskiej, który powstał we wrześniu 1991 r. Najpierw został Wiceprzewodniczacym Zgromadzenia Przedstawicieli, a do grudnia 1992 r. do końca I kadencji był Przewodniczacym Zgromadzenia. Podczas II kadencji samorządowej reprezentował Gminę Goleszów w Zgromadzeniu. Jan Sztwiertnia był również członkiem Zarządu Euroregionu Śląsk Cieszyński.

W uznaniu zasług przyznano Janowi Sztwiertni wiele odznaczeń, m.in.:

- Srebrna Odznaka "Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego" - 1977 r.
- Odznaka "Zasłużony dla przemysłu meblarskiego" - 1978 r.
- Medal 40-lecia Polski Ludowej - 1984 r.
- Srebrny Krzyż Zasługi - 1985 r.
- Odznaka "Za zasługi dla województwa biekskiego" - 1988 r.
- Srebrny i Złoty Medal "Za zasługi dla pożarnictwa" - 1985 r. i 1989 r.
- Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych - 1997 r.
- Odznaka "Za zasługi Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych" - 1997 r.
 

Jako gospodarz gminy  cieszył się uznaniem i szacunkiem społeczeństwa.
Jego dzialalność na rzecz nie tylko dobra gminy i jej mieszkańców, ale całej Ziemi Cieszyńskiej jest godna naśladowania i wyróźnienia "Srebrną Cieszynianką 1998".

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie