Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 

Gospodarka odpadami 

Zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Goleszów 2018 r.

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

PSZOK nieczynny w Wielką Sobotę

Informujemy, że w dniu 26 marca 2016 r. (Wielka Sobota) PSZOK będzie nieczynny.

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2016 roku

Szanowni Państwo, w załączeniu przedstawiamy harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Goleszów w 2016 roku oraz listę odpadów, które będą i nie będą odbierane podczas zbiórki.

 

Pojemniki do gromadzenia odpadów

Szanowni Państwo, w załączeniu przedstawiamy ofertę cenową dla mieszkańców zgłoszonych do gminnego systemu gospodarowania odpadami dotycząca kupna lub dzierżawy pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, złożona przez wykonawcę – firmę ZOM Tros-eko Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Bażantów 17 wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

Harmonogram odbioru odpadów w 2016 roku

Szanowni Państwo, w załączeniu przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów w 2016 roku. Wszelkie reklamacje związane z odbiorem odpadów prosimy zgłaszać należy do Urzędu Gminy Goleszów, Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – tel. 33 479 05 10 wew. 28 lub do Wykonawcy tel. 033 854 29 75 - do dwóch dni od terminu odbioru odpadów wyznaczonego w harmonogramie.

 

ZMIANY W ZAKRESIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informuję, że począwszy od 1 stycznia 2016 roku ulegną zmianie numery indywidualnych rachunków bankowych, na które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zawiadomienie o zmianie numeru rachunku oraz wysokości opłaty nastąpi pisemnie, za pośrednictwem poczty. W związku z uchwałą Rady Gminy Goleszów Nr 0007.75.2015 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od stycznia 2016 roku obowiązywać będą nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpowiednio 10 zł za odpady oddawane w sposób selektywny i 20 zł przy braku prowadzonej segregacji. W związku z wprowadzeniem nowej stawki opłaty, właściciele nieruchomości nie muszą składać nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Mieszkańcy objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi mogą bezpłatnie korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się w Goleszowie przy ul. Przemysłowej 12 (TROS-EKO). Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, w soboty 8.00 – 13.00.
Dowożone do PSZOK odpady muszą być posegregowane! Osoba oddająca odpady powinna zabrać ze sobą dokument tożsamości.
Uwaga! W dniu 24 oraz 31 grudnia 2015 r., tj. Wigilia i Sylwester, PSZOK będzie nieczynny!

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar

 

24 i 31 grudnia 2015 r. PSZOK nieczynny

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 24 oraz 31 grudnia 2015 r. tj. Wigilia i Sylwester, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie nieczynny. Przypominamy, że PSZOK znajduje się na terenie przedsiębiorstwa TROS-EKO w Goleszowie ul. Przemysłowa 12. Mieszkańcy objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi mogą bezpłatnie korzystać z jego usług od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, w soboty w godzinach 8.00 – 13.00. Do PSZOK dostarczane mogą być następujące odpady: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny!), zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe.

 

Nowy wzór deklaracji

Szanowni Państwo, w załączeniu dostępny jest nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

 

 

System Zbiórki Opakowań

System Zbiórki Opakowań PSOR funkcjonuje w Polsce od 2004 roku. Jego właścicielem i koordynatorem jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR). W ramach Systemu na terenie całej Polski zbierane są opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi oraz po innych środkach niebezpiecznych, wykorzystywanych w rolnictwie.

System działa zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Zbiórka opakowań prowadzona jest w  całej Polsce przez cały rok. Dzięki Systemowi, użytkownicy m.in. środków ochrony roślin bez ponoszenia kosztów mogą wypełnić swój prawny obowiązek, wystarczy aby czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania przynieśli do punktu sprzedaży, w którym kupili produkty.
Szczegółowe informacje związane z tym tematem znajdziecie Państwo w załącznikach do niniejszego artykułu.
 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W 2015 ROKU

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Informujemy, że bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie  Gminy Goleszów w 2015 roku odbędzie się według harmonogramu:

18.05.2015 - Kozakowice Górne i Kozakowice Dolne
20.05.2015 - Puńców
22.05.2015 - Goleszów Dolny, Goleszów Równia
25.05.2015 - Bażanowice, Kisielów
27.05.2015 - Goleszów Górny, Godziszów
28.05.2015 - Leszna Górna, Dzięgielów
29.05.2015 -  Cisownica

 

Wykaz miejsc, gdzie znajdują się pojemniki na odpady segregowane, z których mogą korzystać mieszkańcy gminy

Wykaz miejsc, gdzie znajdują się pojemniki na odpady segregowane, z których mogą korzystać mieszkańcy gminy

 

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych obowiązujace w roku 2015

Informujemy, że w roku 2015 zgodnie z Uchwałą Nr 0007.1.2015 Rady Gminy Goleszów z dnia 28 stycznia 2015 r. obowiązują następujące stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
odpady zbierane w sposób selektywny - segregacja:  9,00 zł miesięcznie od osoby
odpady zbierane w sposób nieselektywny – brak segregacji:  15,00 zł miesięcznie od osoby...

 

Informacja o osiągniętrych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji za 2014 rok

INFORMACJA O OSIĄGNIETYCH POZIOMACH RECYKLINGU ORAZ OGRANICZERNIA MASY ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI ZA 2014  ROK


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.  1399  z późn.zm.) informujemy, że w roku 2014 Gmina Goleszów osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:
- poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  - 61,5 %,
- poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100 %,
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  0 %. 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goleszów za rok 2014

Szanowni Państwo, w załączeniu przedstawiamy analizę stanu gospodarkiodpadami komunalnymi na terenie Gminy Goleszów za rok 2014

 

Oferta dot. kupna lub dzierżawy pojemników na odpady komunalne

Oferta cenowa dla mieszkańców zgłoszonych do gminnego systemu gospodarowania odpadami  dotycząca kupna lub dzierżawy pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych złożona przez wykonawcę – firmę  PHU OPERATUS ul. Cyniarska 38,
 43-300 Bielsko –Biała wyłonionego w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego Nr PUE.271.15.2014
 

 

Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne

Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne

 

Informacja dotycząca odbioru popiołu i odpadów komunalnych w 2015 roku

Przypominamy, że w wyznaczonych terminach odbioru odpadów zmieszanych i popiołu, odbierany będzie popiół, gromadzony w odrębnych pojemnikach lub workach (nie dopuszcza się mieszania popiołu z tzw. odpadami zmieszanymi).

 

 

UWAGA!

Popiół ciepły i gromadzony w innych pojemnikach niż kubły, worki oraz zmieszany z innymi odpadami nie będzie odbierany.

 

PRZEDE WSZYSTKIM CZYSTE ŚRODOWISKO

PRZEDE WSZYSTKIM CZYSTE ŚRODOWISKO - informacja dla mieszkańców dotycząca zasad gospodarowania odpadami, jakie będą obowiązywały od stycznia 2015 roku.

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w roku 2015

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i popiołów oraz odpadów segregowanych od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

 

Zmiana miejsca prowadzenia PSZOK

Informujemy, iż uległo zmianie miejsce prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który od 1 stycznia 2015 roku znajdować się będzie na terenie przedsiębiorstwa TROS-EKO w Goleszowie ul. Przemysłowa 12.
Mieszkańcy objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi mogą bezpłatnie korzystać z jego usług od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 w soboty w godzinach 8.00 – 13.00.

Do PSZOK dostarczane mogą być następujące odpady:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny!),
- zużyte opony,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe...

 

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji za 2013 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) Gmina Goleszów informuje, że w roku 2013 zostały osiągnięte następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:
- poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia...

 

Kampania "Nasze śmieci" - podstawowe informacje dotyczące nowych zasad odbioru śmieci

Zmieniona ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy oraz mieszkańców nowe obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Zmiany weszły w życie od dnia 1.01.2012 roku. Określone na podstawie ustawy zasady będą obowiązywały od 01.07.2013 roku. Nieodwołalnie od tego dnia gmina przejmie obowiązki związane z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów. Właściciele posesji będą wnosili opłaty za odbiór odpadów na rachunek urzędu gminy. Wysokość opłaty będzie zależna od liczby osób zamieszkujących daną posesję oraz stawki za odbiór odpadów. Aby uniknąć podwójnej płatności, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej powinien we właściwym czasie wystąpić do przedsiębiorcy o rozwiązanie z dniem 30 czerwca 2013 roku obecnie podpisanej umowy na odbiór odpadów.  Kampania społeczna i strona internetowa www.naszesmieci.pl prezentują sposoby na to, jak postępować ze śmieciami, żeby było ich jak najmniej. Informują również o ważnych zmianach w przepisach dotyczących systemu gospodarowania odpadami w Polsce. Kampanię tę prowadzi Ministerstwo Środowiska.

 

Uchwały Rady Gminy Goleszów dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

W załączniku zamieszczamy uchwały Rady Gminy Goleszów dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
sierpień 2019
PN WT ŚR CZ PT SB ND
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: sierpień

2019/08/4 2019/08/10 2019/08/11 2019/08/18 2019/08/24 2019/08/25 2019/08/31
galeriagaleria zdjęć
panorama Ostrzeżenia meteorologiczne Zapisz się do newslettera Zapisz się do newslettera Goleszów E-mapa
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Goleszów - strona otworzy sie na nowej karcie
Gospodarka odpadami
Elektorniczna skrzynka podawcza -strona otworzy sie na nowej karcie
Jak załatwić sprawę w urzedzie - Zostanie otwarta nowa karta z przekierowanie na biuletyn informacji publiczne
Konsultacje społeczne
Akty Prawa Miejskiego - strona zostanie otwarta na nowej karcie
panorama panorama Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - strona otworzy się w nowej karcie panorama panorama Oświata w Gmienie Goleszów
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT